De vier stappen naar inclusie

Inclusie staat inmiddels hoog op de agenda van bijna alle werkgevers. Maar het zorgt tevens voor vele hoofdbrekens. Hoe zorg ik ervoor dat mijn acties op dit vlak effect hebben?

Diversiteits- en inclusiemaatregelen hebben niet altijd het gewenste effect en kunnen onbedoeld zelfs negatieve effecten hebben. Daarom is het belangrijk om de effectiviteit van inclusiemaatregelen te bepalen. Dit kan door dit onderwerp aan te pakken via vier stappen.

  1. Formuleer het doel
  2. Kies een meetmethode
  3. Maak een actieplan
  4. Voer de effectmeting bij en stel bij

Formuleer het doel

Bepaal voorafgaand aan het initiatief wat u wilt bereiken. Formuleer uw doel SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zodat de kans het grootst is dat uw initiatief daadwerkelijk effectief is. Meer over SMART doelstellingen rondom inclusie vindt u hier: https://www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/handreiking-smart-doelstellingen

Kies een meetmethode

Kies een meetmethode die past bij uw doel en mogelijkheden. Diversiteits- en inclusiemaatregelen kunnen gericht zijn op het realiseren van veranderingen in het gedrag, de vaardigheden, de houdingen en de kennis van individuele medewerkers, maar ook op het verwezenlijken van positieve uitkomsten op organisatieniveau, zoals meer diversiteit, minder personeelsverloop en minder ziekteverzuim. Welk doel u heeft bepaalt in grote mate welke meetmethode het meest geschikt is. Daarnaast is het belangrijk om een meetmethode te kiezen die past bij uw wensen en aanwezige middelen.

Maak een actieplan

Inventariseer wie de betrokkenen zijn, zoals deelnemers, trainers, leidinggevenden etc. Breng in kaart welke inspanningen u van wie verwacht en maak hier duidelijke afspraken over. Maak niet alleen een plan voor tijdens de effectmeting, maar zet ook (globaal) uiteen wat de te nemen vervolgstappen zijn en wat en wie u hiervoor nodig heeft.

Voer de effectmeting uit en stel bij

Verzamel data en analyseer deze om het effect van uw initiatief vast te kunnen stellen. U kunt ervoor kiezen dit zelf te doen of om de meting uit te besteden. Rapporteer de resultaten aan de betrokkenen die u in stap 3 heeft gedefinieerd. Mocht uw initiatief het gewenste resultaat hebben gehad, dan kunt u een ambitieuzer doel stellen. Zo niet, past uw initiatief aan op basis van een evaluatie met de betrokkenen.

Meer over dit stappenplan vindt u op de site van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor: https://www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/handreiking-meten-voor-impact

Diversiteit & Inclusie in de praktijk InclusieNL

Valkuilen bij D&I beleid

Steeds meer organisaties raken ervan doordrongen dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de diversiteit van hun werknemersbestand. In de ‘business case for diversity’

Lees meer
Starten met Diversiteit & Inclusie. Steeds meer organisaties zijn bezig om een diverse en inclusieve organisatie te worden.

Hoe meet je inclusie?

Hoe inclusief is uw organisatie? Enig idee? Wellicht heeft u cijfers over de mate van diversiteit in uw organisatie, hoewel bij het meten hiervan ook

Lees meer